Belangrijk nieuws voor de ambulanciers: werkgroep buigt zich over problematiek dringende medische hulp

16 maart 2015 - 8u28

Persbericht Belga (David Lorreyn):

Werkgroep buigt zich over problematiek dringende medische hulp

BRUSSEL 12/03/2015 12:02 (BELGA)
Een ad-hocwerkgroep onder leiding van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) moet de dringende medische hulp onder de loep nemen en tegen 9 oktober conclusies op papier zetten. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon woensdag in de Kamer verklaard. Hij liet er ook verstaan dat hij de civiele bescherming liefst ziet evolueren naar gespecialiseerde taken met gespecialiseerd materiaal, waarbij de urgentiefactor minder speelt.
De kosten van de dringende medische hulp swingen de pan uit, viel Jambon met de deur in huis tijdens een gedachtewisseling over de hervorming van de brandweer. Als oorzaken wees de minister naar het nieuw statuut van de ambulanciers en het arrest van het arbeidshof, dat beslist heeft dat ook de wachttijd arbeidstijd is. Dat was vroeger immers niet het geval. Ook heeft de vorige regering een omzendbrief uitgevaardigd waarin is bepaald dat er geen verplichte wachten zijn voor vrijwilligers, en tot slot zegt de wet dat dringende medische hulp ook een opdracht van de brandweer is. Daarnaast is het landschap van de dringende geneeskundige hulpverlening zeer divers. Er is dringende geneeskundige hulp die met de brandweer verbonden is, er zijn privé-initiatieven, er is de civiele bescherming en er zijn de ziekenhuizen. Ministers Jambon en De Block hebben de voorzitters van de zones aangeschreven met de vraag om de toestand tijdelijk te beheren als een "goede huisvader" en hun verantwoordelijkheid te nemen. "Wij erkennen daarin tegelijkertijd dat dit een zeer complexe problematiek is met heel veel spelers op het terrein", zei Jambon. Daarom is er een werkgroep in het leven geroepen, naar analogie met de commissie-Paulus die het brandweerlandschap tegen het licht hield. Die moet zich buigen over de programmatie van de dringende geneeskundige hulpverlening, een model voor de financiering en een actualisering van de huidige regelgeving. De minister liet ook zijn licht schijnen over de manier waarop hij de civiele bescherming in de toekomst ziet evolueren. De taakverdeling tussen de brandweer en de civiele bescherming wordt geregeld via een KB uit 2004. "Mijn voorstel is om de gespecialiseerde taken die materiaal vergen dat een te grote investering zou betekenen voor de lokale zones, onder te brengen bij de civiele bescherming", aldus de minister. "Voor de civiele bescherming zal bijgevolg het specialisme belangrijk zijn en niet de urgentiefactor. De urgentiefactor ligt lokaal, best zo dicht mogelijk bij de plaats waar de brand of het incident zich voordoet. Dat is voor de lokale zones".
 

 

In samenwerking met Digipolis.