Minister Jan Jambon past opleidingstrajecten aan om meer rekening te houden met situatie vrijwilligers

18 september 2015 - 12u08

Persbericht Fod Kanselarij van de Eerste Minister

18.09.2015 BRUSSEL – Vandaag heeft de Ministerraad, op voorstel van Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, een nieuw Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de opleidingen bij de openbare brandweerdiensten regelt. Het KB is één van de sluitstukken van de brandweerhervorming. Deze hervorming trad op 1 januari van dit jaar in werking en riep grotere hulpverleningszones in het leven.

Het nieuwe KB was nodig om de opleidingen bij de brandweer af te stemmen op nieuwe technologische evoluties. Een verbeterd opleidingstraject moet de veiligheid van brandweermensen tijdens interventies gevoelig verhogen. Maar een belangrijke doelstelling was ook om, conform het Regeerakkoord, de combinatie van vrijwillige brandweer met een hoofdberoep, een gezin en een sociaal leven buiten de brandweer haalbaar te houden. 

Zo bepaalt het KB bijvoorbeeld de vereisten tot het behalen van het brevet sergeant. Vrijwilligers hoeven voor wat betreft “koude taken” (preventie, administratieve vaardigheden,…) slechts één module te volgen, in plaats van de verplichte drie modules voor beroepskrachten. Vrijwilligers en beroeps krijgen wel dezelfde brevetopleiding “warme taken” (brandbestrijding, technische interventies,…).

Verder  voorziet het KB in een ontdubbeling van de fysieke toelatingsproeven die elke brandweerman moet afleggen. Na een lichtere aanwervingsproef, moet de zwaardere sportproef afgelegd worden na één jaar begeleiding. Zo hoopt de minister de instroom van vrijwilligers te verhogen.

Ook voor het laagste brevet kan de opleiding meer gespreid worden in de tijd. Andere maatregelen zijn de afschaffing van de verplichte aanwezigheid bij 75% van de theoretische cursussen (voor alle brevetten), de invoering van e-learning en de geleidelijke invoering van een verplichte voortgezette opleiding (met het oog op het aanleren van nieuwe procedures en technieken).

Het nieuwe KB komt in de plaats van het KB van 11 februari 2011. In de vorige legislatuur was men er niet in geslaagd om voldoende draagvlak voor een nieuwe regeling te vinden.

Op de kaart

In samenwerking met Digipolis.