Dit hoofdstuk is alleen van toepassing bij de opmaak van een uitgebreid interventiedossier. Het is niet zichtbaar in DIP voor een beperkt dossier of een sleutelkluisdossier.

Voeg hier beknopte info toe over eigen actieve brandbeveiliging, zoals automatische blussystemen, rook- en warmteafvoer (RWA), bluswatervoorzieningen en hun locatie.

Bij het aanvullen van de plannen zal je ook de locatie van de installaties en bedieningen kunnen aanduiden met een icoon.

Branddetectiecentrale

Waar bevindt zich het bedieningspaneel van de branddetectiecentrale? Wat is de code om het alarm te resetten? Of wordt er gebruik gemaakt van een sleutel? Wie is de installateur of beheerder? Bij vals alarm kan de centrale alvast gereset worden in afwachting van de installateur. Bij het hoofdstuk ‘externe bedrijven’ zal er ook gevraagd worden naar de contactgegevens.

Rookbehandeling

 • Rookluiken: Welke lokalen of ruimten zijn uitgerust met rookluiken? Waar situeren zich de drukknoppen om de rookluiken te bedienen?
 • Rook- en watergordijnen: Waar zijn er rook- of watergordijnen gesitueerd? Ook aan te geven op plan.
 • RWA: Dit is de rook- en warmteafvoer. Geef de locatie van het hoofdbedieningsbord en eventueel het herhaalbord. Indien er een sleutelkluis aanwezig is, zal de sleutel voor de bediening van de RWA in de sleutelkluis voorzien worden. Sleutel mag ook voorzien worden in een sleutelkastje met breekglas aan de RWA-bediening.

Interne waterwinpunten

 • Hydranten: Hoeveel hydranten en welk type hydranten zijn er aanwezig op het terrein? Onder type wordt verstaan onder- of bovengrondse hydrant. Wat is de diameter van de voedingsleiding en wat is de druk op het waterleidingnet?
  Bijvoorbeeld:
  Aantal: 10
  Type: BH 100
  Ø Voedingsleiding (mm): 150
  Druk (bar): 10 bar
 • Monitoren: Vaste monitoren zijn vooral aanwezig bij grote industriële bedrijven. Geef aan hoeveel monitoren er zijn en welk debiet zij kunnen leveren? Vermeld eventueel ook of ze al dan niet met schuim gevoed kunnen worden en wat de locatie is van de bediening.

Muurhydranten

Muurhydranten zijn opgesplitst per haspels, droge kolom en natte kolom. Vermelding van ligging en diameter is vereist.

 • Op droge kolom (droge stijgleiding): Bij vorstgevoelige omgevingen, bijvoorbeeld een parkeergebouw, kunnen muurhydranten aanwezig zijn ‘op droge kolom’. De brandweer zal bij het aankomen op de interventie een aansluiting maken en zo de leiding voeden. Vervolgens sluiten ze slangen aan op het gewenste niveau om de brand te blussen.
  Bijvoorbeeld:
  Aantal droge kolommen: 1
  Locatie voeding: aan de inrit van de parking, rechts naast de poort.
  Ø voedingsleiding (mm): 70
  Aantal DSP-koppelingen waterafname: 5 – 1 per verdieping.
  Ø DSP-koppeling (mm): 45
 • Op haspels
 • Op natte kolom (natte stijgleiding)

Watervoorraad

Welke soort watervoorraad is er beschikbaar? Is het een watertank, vijver … ? Waar bevindt zich deze voorraad? Wat is het volume aan beschikbaar bluswater? Tot op welke afstand is deze voor brandweerwagens bereikbaar? Zijn er ter plaatse pompen aanwezig om de watervoorraad te gebruiken? Zijn het elektrische of dieselpompen? Wat is hun debiet en hoe groot is hun werkdruk?

Automatische blusinstallatie

 • Sprinklerinstallatie: Welke lokalen zijn gesprinklerd? Waar kan de installatie dicht gezet worden? Hoe groot is de watervoorraad voor deze sprinklerinstallatie? Indien deze sprinklerinstallatie gevoed wordt door middel van een tank met pompinstallatie zal op het inplantingsplan ook aangegeven worden waar op deze tankvoorraad rechtstreeks kan aangekoppeld worden zowel voor vulling als voor afname. Gebruik van de het pictogram natte kolom met de correcte diameter van de koppeling(en).
 • Andere: Andere automatische blusinstallaties kunnen zijn: poeder, schuim, Argon, CO2 …. Welke lokalen zijn hiermee uitgerust? Waar kan de installatie afgesloten worden?

Schuimvoorraad

 • Eigen voorraad: Is er eigen schuimvoorraad? Hoeveel?
 • Aanvullende voorraad: Bij verschillende bedrijven zijn er onderling afspraken waarbij bij calamiteit beroep kan gedaan worden op mobiele schuimvoorraden. Opgave van naam en adres, hoeveelheid en locatie.