Onze visie

Bij Brandweerzone Centrum doen we steeds ons uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. In het kader van onze dienstverlening is het vaak noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. We gaan hierbij steeds zorgvuldig en met respect voor jouw rechten te werk. 

Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, meer bepaald met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG) en de Belgische uitvoeringswetten.

Aan de hand van deze privacyverklaring willen we je informeren over hoe Brandweerzone Centrum omgaat met je persoonsgegevens. Hierbij is het belangrijk dat enkele begrippen worden verduidelijkt:

 • Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iemand identificeren of ons in staat stellen om jou te identificeren.
 • Brandweerzone Centrum is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens. Daarom moeten wij verschillende verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) naleven. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen van de verwerking. Dit betekent dat wij bepalen waarom we persoonsgegevens verwerken en hoe we dit gaan doen. 
 • Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zal Brandweerzone Centrum soms een beroep doen op verwerkers. Dit zijn partijen die jouw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Brandweerzone Centrum.

Als je na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen zou hebben, kan je onze Data Protection Officier (DPO) bereiken via:

dpo@bwzc.be
09 268 88 06

Brandweerzone Centrum
Roggestraat 70
9000 Gent, België

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken verschillende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van het doel van de verwerking. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door Brandweerzone Centrum worden verwerkt:

 • identificatiegegevens;
 • persoonlijke bijzonderheden;
 • beroepsgegevens
 • elektronische identificatiegegevens
 • contactgegevens
 • woningkenmerken
 • rijkregisternummer
 • financiële identificatiegegevens
 • financiële transacties
 • gezondheidsgegevens
 • beeldopnamen
 • extra informatie die je zelf verschaft

Het merendeel van deze persoonsgegevens wordt verzameld in het kader van onze wettelijke opdrachten. Afhankelijk van de dienst die we je verlenen, kunnen dus verschillende persoonsgegevens worden verzameld. Als je bijvoorbeeld een aanvraag doet, zullen we je vragen om je identificatiegegevens en contactgegevens mee te delen. Deze gegevens kunnen achteraf ook worden verwerkt omwille van facturatiedoeleinden. 

Op onze website kan je ook aanvraagformulieren terugvinden waarbij we naar jouw persoonsgegevens vragen om gevolg te kunnen geven aan jouw aanvraag. Het rijksregisternummer verwerken we in het kader van facturatie. Brandweerzone Centrum heeft hiervoor de noodzakelijke toestemming verkregen.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Bij Brandweerzone Centrum hebben we verschillende doelen waarvoor we je persoonsgegevens verwerken. Die kaderen doorgaans binnen de wettelijke verplichtingen die Brandweerzone Centrum heeft.

Volgende doelstellingen komen voort uit de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid:

 • de redding van en de bijstand aan personen in bedreigende omstandigheden en de bescherming van hun goederen (bv. via een aanvraag)
 • de dringende geneeskundige hulpverlening zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskunde hulpverlening
 • de bestrijding van brand en ontploffing en hun gevolgen
 • de bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen met inbegrip van radioactieve stoffen en ioniserende straling
 • logistieke ondersteuning

Proactie, preventie, preparatie, uitvoering, beheer en evaluatie - de schakels van de veiligheidsketen - maken deel uit van bovenstaande doelstellingen.

We verwerken vooral persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van onze dienstverlening. Voor een niet-limitatief overzicht van welke diensten Brandweerzone Centrum allemaal levert, kan je het retributiereglement raadplegen.

Daarnaast kan Brandweerzone Centrum ook persoonsgegevens verwerken omwille van volgende doelen:

 • beveiliging en bewaking (camerabewaking vindt plaats op het grondgebied van Brandweerzone Centrum ter beveiliging en bewaking)
 • facturatie
 • leveranciersbeheer
 • in het kader van een samenwerking
 • registratie op onze website
 • bezoek aan de kazerne
 • aanvraag van een oefening
 • in het kader van openbaarheid van bestuur
 • de organisatie van studentenjobs en stages
 • klachtenbeheer
 • rekrutering
 • optimalisatie van onze dienstverlening

Je kan altijd contact opnemen met Brandweerzone Centrum als je vragen hebt. Dat kan op verschillende manieren:

 • telefonisch
 • aanvraag op onze website
 • e-mail
 • persoonlijk

Je bepaalt zelf welke persoonsgegevens je daarbij aan ons meedeelt. Meestal zullen we je identificatiegegevens en contactgegevens verwerken zodat we je zo goed mogelijk kunnen bijstaan bij je vraag.

Op welke juridische basis verwerken we persoonsgegevens?

Brandweerzone Centrum heeft verschillende wettelijke verplichtingen die ervoor zorgen dat je persoonsgegevens verwerkt moeten worden in het kader van onze dienstverlening. Zo zullen bijvoorbeeld persoonsgegevens die verzameld worden naar aanleiding van een brand hoofdzakelijk worden verwerkt op basis van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 

Naast de wettelijke verplichtingen die op Brandweerzone Centrum rusten, kunnen we ook persoonsgegevens verwerken in het algemeen belang. In sommige gevallen verwerken we jouw persoonsgegevens ter uitvoering van een met jou afgesloten overeenkomst of op jouw verzoek tot het nemen van maatregelen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst. Zo zullen de contactgegevens van leveranciers verwerkt worden op basis van deze grondslag. We kunnen steeds persoonsgegevens verwerken als je ons daarvoor de toestemming hebt gegeven. Die toestemming kan je altijd opnieuw intrekken.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

De personeelsleden van Brandweerzone Centrum hebben toegang tot je persoonsgegevens als dit nodig is voor de verwerking ervan. Dit is op basis van een need-to-know principe. Deze personeelsleden zijn gebonden door vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Brandweerzone Centrum verkoopt je persoonsgegevens nooit door aan derden. Daarnaast geven we je persoonsgegevens niet door aan landen of organisaties buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij hiervoor wettelijke verplichtingen bestaan of adequate veiligheidsmaatregelen worden genomen.

In sommige gevallen doen we een beroep op verwerkers bij het verwerken van je persoonsgegevens. Zo schakelen we verwerkers in omwille van IT- en hostingdoeleinden, administratieve doeleinden, communicatiedoeleinden, facturatiedoeleinden, analytische doeleinden, logistieke doeleinden, selectiedoeleinden ... Deze verwerkers leveren veelal de geautomatiseerde systemen waarvan Brandweerzone Centrum gebruik maakt bij de verwerking van persoonsgegevens. Met deze verwerkers worden overeenkomsten afgesloten waarbij wordt vastgelegd dat zij de persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de toepasselijke regelgeving en de contractuele bepalingen.

We kunnen je persoonsgegevens ook delen met andere overheidsinstanties en gerechtelijke instanties indien hiervoor de noodzaak of wettelijke verplichting bestaat.

Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

Bij Brandweerzone Centrum nemen we technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, ongeoorloofde toegang of wijziging, bekendmaking en onrechtmatig gebruik. Dat betekent dat we IT-maatregelen nemen en maatregelen die de toegang tot persoonsgegevens controleren.

Op welke rechten kan je een beroep doen?

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je verschillende rechten waarop je een beroep kan doen.

Recht op inzage

Je hebt het recht om te weten of Brandweerzone Centrum al dan niet je persoonsgegevens verwerkt. Je hebt het recht om inzage te verkrijgen in deze verwerking. Deze inzage kan betrekking hebben op verschillende aspecten van de verwerking: verwerkingsdoeleinden, categorieën persoonsgegevens, categorieën ontvangers ... 

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rechtzetten. Je kan daarnaast ook vragen om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

Recht op gegevenswissing

In bepaalde gevallen kan je ons vragen om je persoonsgegevens te wissen. Deze situaties worden limitatief opgesomd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Je trekt jouw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere verwerkingsgrond waarop Brandweerzone Centrum zich kan beroepen voor de verdere verwerking.
 • Je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende gerechtvaardigde gronden waarop Brandweerzone Centrum een beroep kan doen voor de verdere verwerking.
 • De persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.
 • Je persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Brandweerzone Centrum rust.
 • Je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.

Deze gevallen zijn echter niet van toepassing voor zover de verwerking nodig is:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie
 • voor het nakomen van een wettelijke verplichting, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
Recht op beperking van de verwerking

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voorziet in een recht op beperking in specifieke gevallen. Wanneer je van dit recht gebruik maakt, mogen wij je persoonsgegevens alleen bewaren en niet verder verwerken, tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Recht op overdraagbaarheid

Als we je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, kan je ons vragen om je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm.

Recht op bezwaar

Als Brandweerzone Centrum je persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang of het algemeen belang, kan je hiertegen bezwaar maken op grond van je specifieke situatie. Brandweerzone Centrum zal de verwerking van persoonsgegevens stoppen, tenzij we dwingende rechtvaardigingsgronden kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, of in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je kan je rechten uitoefenen door contact op te nemen met Brandweerzone Centrum per brief of via e-mail:

dpo@bwzc.be

DPO Brandweerzone Centrum
Roggestraat 70
9000 Gent

Als je gebruik maakt van deze rechten zal Brandweerzone Centrum je vragen om je identiteit te verifiëren. We beantwoorden je aanvraag binnen de 30 dagen na ontvangst.

Kan ik een klacht indienen?

Als je niet akkoord gaat met de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je om eerst contact op te nemen met onze Data Protection Officer (DPO), zodat we samen kunnen bekijken hoe we je kunnen helpen. 

Het staat je echter vrij om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en daar een klacht neer te leggen 

Brandweerzone Centrum is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) als ‘Hulpverleningszone Centrum’, Roggestraat 70, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0500.927.497.