Aansprakelijkheid

Brandweerzone Centrum en alle partijen die deze website van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de verstrekte gegevens op de website. Ze zijn niet aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijk op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen Brandweerzone Centrum of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Brandweerzone Centrum of een partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risicio's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen Brandweerzone Centrum of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

Privacy

  • Brandweerzone Centrum is gemachtigd om op basis van een nummerplaat volgende gegevens te verkrijgen bij de Kruispuntbank van de voertuigen: naam en adres van de eigenaar van het voertuig alsook de datum van inschrijving, het merk en type van het voertuig. Meer informatie over deze machtiging kan je opvragen via info@bwzc.be.
  • Brandweerzone Centrum gebruikt een disclaimer bij het mailverkeer: “Deze e-mail en bijlagen kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van de inhoud van deze documenten - in welke vorm ook - door andere personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is dan ook verboden. Hebt u deze e-mail per vergissing ontvangen of hebt u niet het recht om hem te lezen, dan mag u de informatie uit het bericht niet openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden of doorgeven aan derden. U wordt verzocht de afzender op de hoogte te brengen en het bericht definitief te vernietigen. De e-mail en bijgevoegde bestanden zijn via een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Die controle garandeert echter niet dat ze volledig virusvrij zijn. Brandweerzone Centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen in haar e-mailverkeer.”
  • Volgens artikel 90 van de Wet Civiele Veiligheid heeft elke burger de mogelijkheid om kennis te nemen van de begroting van de zone. U kunt inzage verkrijgen door een aanvraag tot openbaarheid van bestuur te doen.
  • Een burger heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Zij kunnen beslissingen van openbare besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Je vindt meer informatie over de klachtenprocedure op de website van de Vlaamse overheid.